Meteo Kehlen wënscht Iech all e gudde Rutsch an e schéint a glécklecht neit Joer 2020.
Bonne année! Ein glückliches neues Jahr! Happy New Year!Rutsch

Categories: Rutsch